மன்மதன் அம்பு பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் கமல்ஹாசன் – வீடியோ

சமீபத்தில் நடைபெற்ற பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில், மன்மதன் அம்பு குறித்து உலகநாயகன், கலைஞானி கமல்ஹாசன் அவர்கள் நிகழ்த்திய உரை. இத்திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசன் ஜோடியாக திரிஷா நடித்துள்ளார். கண்டு மகிழுங்கள்

You May Also Like

4 thoughts on “மன்மதன் அம்பு பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் கமல்ஹாசன் – வீடியோ

  1. Truly loved your post. It was especially informative and useful. Much appreciated. I hope you do not mind me blogging about this post on my own internet site. I will also be linking back to this. Luv the look and feel of your site! Thanks

  2. Thanks for your very useful post – I will blog about this post on my own blog. I will also leave a link back 😉 – See you

  3. Excellent! I’ve been hungry for this variety of information for a drawn-out time. I would like to be able to write about this website on my own blog. I’m sure that my mailing list will be really mesmerized by the substance and insight which you’ve prepared. I hope you dig the back link. Thanks a lot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *